Po kvalitetu usluga koje pruža svojim korisnicima, Dom zauzima visoko mjesto u sistemu ustanova ovog tipa u Crnoj Gori. Poslije rekonstruktivnih zahvata u proteklim godinama, kvalitet boravka u ovoj Ustanovi bez sumnje podignut je na još veći nivo.
U Domu radi kuhinja sa restoranom (kapaciteta 80 mjesta) u kojoj se svakog dana priprema i proizvode tri obroka sa po dva jela. Izrada jelovnika povjerena je isključivo učenicima i studentima zbog čega nema primjedbi od strane korisnika na kvalitet hrane. Osoblje kuhinje je obučeno za bezbjedan rad, a redovna provjera sposobnosti vrši se u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nalazi nadležnih službi, sanitarne inspekcije i inspekcije zaštite na radu, potvrđuju visok nivo organizacije i kvaliteta rada u ovoj oblasti.

Dom gradi svoj poslovni uspjeh i stalno povećava bezbjednost svojih proizvoda (proizvodnje jela), kao i zadovoljstvo i motivaciju korisnika i zaposlenih, ispunjavanjem strateških ciljeva:

• visoki kvalitet i bezbjednost svih svojih proizvoda,
• povećanje zadovoljstva korisnika i ispunjavanjem njihovih zahtjeva i dosledne kontrole proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje i skladištenja u skladu sa utvrđenim standardima,
• primjena pravila Dobre proizvodne prakse (GMP),
• primjena pravila Dobre higijenske prakse (GHP),
• stalno unapređivanje radnih uslova , tehnologije rada i higijene u službi ishrane, kao i lične higijene zaposlenih,
• stručno osposobljavanje i kadrovsko jačanje zaposlenih i povećanje njihove preduzimljivosti i inicijative.

Ispunjavanjem postavljenih ciljeva, zaposleni ove službe daju lični doprinos primjenom i unapređenju sistema rizika i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP sistema.

Inače u toku školske godine u Domu pravo na smještaj i ishranu ostvaruje 109 korisnika, a ishranu koristi još oko 80 abonenata koji su smješteni van Doma.