U proteklom polugodištu u Domu su se održavale u okviru vaspitno-obrazovnog rada radionice sa svim učenicima/stanarima Doma. Radionice su organizovane shodno interesovanjima i slobodnom vremenu učenika, s obzirom na to da je riječ uglavnom o učenicima koji su umjetnički profilisani.


Rad u prvom polugodištu bio je usmjeren na proces adaptacije i prilagođavanja učenika novom životnom okruženju, unapređenju mentalnog zdravlja, kroz razvijanje slike o sebi, putem uspješne komunikacije i asertivnog ponašanja. U okviru grupnih psiholoških radionica sa psihologom obradjivale su se teme samopouzdanja, osnaživanja samosvijesti, te mnoge oblasti iz domena primarne prevencije. Takođe, u radu sa učenicima naglasak je bio na spoznaju mehanizama prevladavanja nekih stresnih situacija, sa akcentom na izazove svakodnevice, okruženja, te kako se odbraniti ili oduprijeti izazovima zavisničkog ponašanja (od psihoaktivnih supstanci, alkohola, kocke i dr).

Osnovni alati učenja na radionicama su bili igranje uloga, igrice dualnog upoznavanja, brainstorming, ispunjavanje kreativnih zadataka i grupne rasprave.
Psihološki rad sa studentima podrazumijevo je interaktivne priče, a cilj je bio ukazati na značaj postojanja sklada sa sobom, važnosti harmonizovanog razvoja ličnosti, na činjenicu da se do toga dolazi kontinuiranim radom na sebi, uz dozvolu prava na grešku, te i nastojanjem da sve ono što odgovara pojedincu, što ga čini funkcionalnim, a ne narušava kvalitet života drugog, treba njegovati.

IMG db843e349acb646fe66943bdcda748e9 V  IMG e5df5adb60606dd6df4d06064c376540 V