U proteklom periodu tj.školskoj/studijskoj 2020/21. godini vaspitno-obrazovni rad sa učenicima koji su smješteni u Domu, sprovodili su profesor crnogorskog jezika i književnosti kao i psiholozi.

 

Sa učenicima su se sprovodile aktivnosti shodno Planu rada, kao i na osnovu prepoznatih potreba i zahtjeva od strane istih. Posebna pažnja se posvećuje učenicima koji su maturanti, a u smjeru dodatne podrške učenju za potrebe polaganja eksterne provjere znanja.

Takođe, opšta situacija uzrokovana pandemijom, izazvala je veliki atak na mentalno zdravlje čovjeka, posebno mladih, koje je sada intenzivnije, te se u minulom periodu realizovao set tretmana psihosocijalne podrške, kako kroz grupni radioničarski rad, tako i putem individualnih psiholoških tretmana.

Vaspitno obrazovno djelovanje realizuje se kroz rad profesora sa učenicima na odgovarajućim predmetima i psihologa sa svim korisinicima, a opšte gledano u cilju sveobuhvatne podrške razvoju i sazrijevanju pojedinca, uz unapređivanje sopstvenih potencijala i vještina kroz suočavanje sa izazovima, danas dodatno usložnjene svakodnevice.
Pravac vaspitno-obrazovnog i psihološkog rada sa učenicima, odnosno studentima u Domu, je da doprinese unapređivanju i stalnom razvoju svih korisnika. Smisao je da se prepoznaju individualne potrebe učenika ili studenata, te u skladu s time, implementiraju individualna i grupna savjetovanja.

Prati se i obavlja psihološka i pedagoška procjena učenikovih mogućnosti, dijagnostifikuju specifične poteškoće u učenju ili ponašanju (neučinkovite strategije učenja, problemi s pažnjom i koncentracijom, motivacija, anksioznost, netolerancija i sl.), odnosno, pomaže korisnicima Doma u prevazilaženju mogućih poteškoća i načinima rješavanja problema, a u cilju ličnog osnaživanja.
Takođe, shodno projektnim aktivnostima koje Centar za afirmaciju mladih-CARM realizuje u Domu, a na osnovu prethodno urađene studije slučaja, realizuju se i dodatne aktivnosti i druge edukativne radionice kako za korisnike, tako i za zaposlene.