https://cetinjskilist.com/konkurs-za-smjestaj-u-domove-ucenika-i-studenata/?fbclid=IwAR11JsZH8TqD7-utLVs9vKCHxxloo0le2mU2QcAXo_fcIyU-mjpNefsmA3M

 

Shodno Pravilniku o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u Domu i participaciju prevoza učenika i studenata (Sl.list Crne Gore br.062/23 )

Zahtjev za prijem učenika na smještaj i ishranu u Domu

Zahtjev za prijem učenika na smještaj i ishranu u domu podnosi se elektronskim putem, na način utvrđen konkursom.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju nepredviđenih okolnosti (viša sila, incident u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost i sl.), zahtjev za prijem na smještaj i ishranu u domu može se podnijeti u štampanoj formi.
Učenik koji je prethodno školovanje završio na ustanovama van Crne Gore ili mu se lični podaci ne mogu preuzeti iz javnih registara, u štampanoj formi dostavlja:
1) prijavu na konkurs;
2) potvrdu o redovnom školovanju;
3) svjedočanstvo posljednja dva razreda osnovne škole, za učenike prvog razreda srednje škole;
4) svjedočanstvo iz prethodne godine školovanja;
5) diplomu i ostale dobijene nagrade u domu i van doma;
6) potvrdu o mjestu prebivališta; i
7) potvrdu da je korisnik materijalnog obezbjeđenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

 

Zahtjev za prijem studenta na smještaj i ishranu u Domu

Zahtjev za prijem studenata na smještaj i ishranu u domu podnosi se elektronskim putem, na način utvrđen konkursom.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju nepredviđenih okolnosti (viša sila, incident u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost i sl.), zahtjev za prijem na smještaj i ishranu u domu može se podnijeti u štampanoj formi.
Student koji je prethodno školovanje završio na ustanovama van Crne Gore ili mu se lični podaci ne mogu preuzeti iz javnih registara, u štampanoj formi dostavlja:
1) svjedočanstvo trećeg i četvrtog razreda srednje škole, za studenta prve godine studija;
2) diplomu "Luča" ili njoj ekvivalentnu diplomu;
3) diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
4) potvrdu o redovnom upisu na studijski program;
5) potvrdu o redovnom upisu na određenu godinu studija, za studenta starijih godina;
6) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine studija, za studenta starijih godina;
7) potvrdu o mjestu prebivališta;
8) uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte; i
9) potvrdu da je student korisnik materijalnog obezbjeđenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

 

Podnošenje dokumentacije prilikom useljenja u Dom

Učenik koji je ostvario pravo na smještaj i ishranu u domu prilikom useljenja prilaže:
1) uput za smještaj;
2) ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove;
3) kopiju biometrijske lične karte; i
4) potpisan ugovor o smještaju i ishrani u domu.

Student koji je ostvario pravo na smještaj i ishranu u Domu prilikom useljenja prilaže:
1) uput za smještaj;
2) ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove;
3) kopiju biometrijske lične karte; i
4) potpisan ugovor o smještaju i ishrani u domu.